วิธีปลูกผักชีลาว

ผักชีลาว

ผักชีลาว เป็นพืชตระกูลเดียวกับผักชี มี 2 พันธุ์หลัก ได้แก่พันธุ์ที่มีถิ่นกำเนิดในยุโรปและพันธุ์ที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียเขตร้อน ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Anethum graveolens Linn. อยู่ในวงศ์ Umbelliferae ในไทยนิยมปลูกเพื่อกินเป็นผักแกล้มมากกว่านำมาใช้ทำเป็นเครื่องเทศ

ผักชีลาว

การปลูก ต้องการดินที่อุดมสมบูรณ์ ไม่เป็นกรดมากเกินไป ควรเตรียมดินโดยใช้ปุ๋ยคลุกกับดิน นิยมใช้เมล็ดพันธุ์ในการปลูก โดยเลือกหว่านหรือหย่อนเมล็ดลงหลุม ห่างกันราว 15 ซ.ม.

การเตรียมดินในการปลูก ผักชีลาว : มีการฟื้นดิน ตากแดดให้แห้งเพื่อทำลายเชื้อโรคและวัชพืช ที่อยู่ในดิน ทิ้งไว้ประมาณ 10 วัน หลังจากนั้นก็ทำการ พรวนดิน เก็บเศษวัชพืชต่างๆ และนำปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่สลายตัวดีแล้วมาใส่คลุกเคล้าให้เข้ากับดิน ทั้งนี้เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ถ้าพบว่าดินเป็นกรด ควรนำปูนขาวมาคลุกกับดินเพื่อปรับสภาพของดินให้เหมาะในการเพาะปลูก

วิธีปลูก ผักชีลาว
วิธีที่ 1 เตรียมเมล็ดพันธุ์ที่จะใช้ในการปลูก แล้วหว่านเมล็ดพันธุ์ให้ทั่วแปลง
วิธีที่ 2 วัดระยะห่างของหลุมประมาณ 15 x 15 เซนติเมตร ใช้ไม้ขีดเป็นตารางให้เท่าๆ กัน ใช้ไม้หรือนิ้วจิ้ม แล้ว หยอดเมล็ดลงตามตารางที่ขีดไว้ เสร็จแล้วจึงใช้ดินกบแล้วรดน้ำด้วยบัวรดน้ำ